สังคมร่วมสมัยเต็มไปด้วยอิทธิพลที่พยายามทำให้คริสตจักรของพระเจ้าตกรางและทำให้คริสตจักรของพระเจ้าสั่น

สังคมร่วมสมัยเต็มไปด้วยอิทธิพลที่พยายามทำให้คริสตจักรของพระเจ้าตกรางและทำให้คริสตจักรของพระเจ้าสั่น

จากพันธกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากสวรรค์ในการประกาศความจริงเชิงพยากรณ์เพื่อรอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ข่าวสารของฉันในวันนี้ส่งถึงสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นทุกคนทั่วโลก ……รวมทั้งเราที่นี่ในแบตเทิลครีกด้วย เนื่องจากเราทุกคนต่างก็เป็นสมาชิกท้องถิ่นอยู่ที่ไหนสักแห่ง ขอให้เรายึดมั่นในการสารภาพความเชื่อของเราเช่นเดียวกับผู้บุกเบิก พวกเขาเผชิญกับอุปสรรคและการเป็นปรปักษ์กันมากมายเช่นเดียวกับเรา แต่ให้เรายึดมั่นในความเชื่อของเราในความจริงของพระเจ้า 

พระวจนะของพระองค์ และความรักของพระองค์ที่มีต่อคริสตจักร

ของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้จะไม่ล้มเหลว…และจะไม่พังทลาย คริสตจักรของคุณ คริสตจักรของพระเจ้า จะผ่านไปจนถึงที่สุดโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอให้ท่านในฐานะสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่น ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ให้วิงวอนขอฝนปลายฤดูแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขณะที่เราเห็นว่าโลกรอบตัวเราแตกสลายเพื่อนสมาชิกคริสตจักรของฉัน จงยืนหยัดในความจริงในพระคัมภีร์ที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ประกอบขึ้นจากบุคคลศักดิ์สิทธิ์สามองค์และเท่าเทียมกันตั้งแต่นิรันดรถึงนิรันดร มีผู้ที่อาจประกาศการต่อต้านการนับถือตรีเอกานุภาพที่ผิดเพี้ยนและสับสน ผู้บุกเบิกของเราเผชิญกับสิ่งนี้และได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องจากพระคัมภีร์และการนำทางจากงานเขียนของ Ellen White พี่น้องทั่วโลก ……จงยึดมั่นและยืนหยัดเพื่อความจริงของพระเจ้า! เขาอยู่กับคุณ 

เพื่อนสมาชิกในคริสตจักร อาจมีบางคนแนะนำและโอ้อวดความเป็นคนโลกในการแต่งกาย วิถีชีวิต และความประพฤติในชีวิตและกิจกรรมในคริสตจักร พี่น้องทั่วโลก …….จงยืนหยัดในความจริงและการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายของพระเจ้า! 

อาจมีผู้ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคมมากเกินไปในขณะที่มองข้ามหรือละเลยความจริงในพระคัมภีร์และความเกี่ยวข้องกับสังคมปัจจุบัน ใช่ มีปัญหาทางสังคมที่เหมาะสมที่เราต้องแก้ไข แต่ควรอยู่ในบริบทของการเตือนในวันสุดท้ายของพระเจ้าเสมอ และไม่เคยทำให้พันธกิจใหญ่ขึ้นในการประกาศสาส์นของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์และความชอบธรรมของพระคริสต์ อย่าให้สิ่งใดมาบดบังข้อความในวันสุดท้ายของพระเจ้าที่เราได้รับบัญชาให้ประกาศ พี่น้องทั่วโลก …….จงยืนหยัดในความจริงของพระเจ้า!….พระเจ้าสถิตกับท่าน! พระเยซูตรัสในวิวรณ์ 3:11 ว่า “ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว! จงยึดมั่นในสิ่งที่คุณมี เพื่อไม่ให้ใครแย่งมงกุฎไปจากคุณ”

เพื่อนๆ คุณอาจเผชิญกับผู้ที่พยายามต่อต้านการถือปฏิบัติวันสะบาโต

และการสร้างพระคัมภีร์ พี่น้องทั่วโลก ……จงยืนหยัดในพระวจนะของพระเจ้าและความจริงของพระองค์ที่ว่าโลกนี้ถูกสร้างขึ้นในหกวันตามตัวอักษรเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีวันสะบาโตเป็นอนุสรณ์การทรงสร้างของพระเจ้า! ให้เรา “ระลึกถึงวันสะบาโตเพื่อรักษาให้ศักดิ์สิทธิ์!”

หรือบางท่านอาจพบกับผู้ที่ดูถูกใครก็ตามที่ต้องการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีสุขภาพดีด้วยพืชตามคำแนะนำในพระคัมภีร์ไบเบิลและ Spirit of Prophecy พี่น้องทั่วโลก ……จงยืนหยัดเพื่อความจริงของพระเจ้า!

พี่น้องทั้งหลาย บางคนในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณอาจแสดงจิตวิญญาณที่เป็นอิสระอย่างแปลกประหลาดซึ่งนำไปสู่การแตกแยก……. แต่มีคริสตจักรของพระเจ้ามากมายทั่วโลกที่ต่อต้านความพยายามเหล่านี้ และพระเจ้าจะทรงมีชัย! ผู้บุกเบิกเผชิญสถานการณ์คล้ายๆ กัน แต่พระเจ้าองค์เดียวกันที่ทรงนำพวกเขายังคงนำเราจนถึงทุกวันนี้ ยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้า! ในวิวรณ์ 2:25 พระคริสต์เองกำชับคุณว่า “จงยึดสิ่งที่คุณมีไว้จนกว่าเราจะมา”

มีอิทธิพลทั้งภายนอกและภายในคริสตจักรที่พยายามเปลี่ยนแปลงสถาบันของพระเจ้าเกี่ยวกับการแต่งงานตามพระคัมภีร์ระหว่างชายหนึ่งคนกับผู้หญิงหนึ่งคน พี่น้องทั่วโลก ………ยืนหยัดในพระวจนะของพระเจ้าเพราะยืนยันการแต่งงานตามพระคัมภีร์ไบเบิล เรื่องเพศของมนุษย์ในพระคัมภีร์ไบเบิล และครอบครัวตามพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นเอง

เพื่อนๆ อาจมีบางคนในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณที่ขาดความเคารพฝ่ายวิญญาณต่อผู้มีอำนาจของคริสตจักร พี่น้องทั่วโลก จงกล้าหาญและยืนหยัดในความจริงของพระเจ้า! 

คุณอาจพบบางคนที่แบ่งปันคำพูดดูหมิ่นและไม่สนใจพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ เพื่อน ๆ พระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์เป็นหนึ่งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของพระองค์ จงยืนหยัดเพื่อความจริงแห่งพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ของพระเจ้าต่อไป!  

อาจมีผู้ที่ส่งเสริมวิธีการที่ผิดหลักพระคัมภีร์และไม่เหมาะสมในการเติบโตของคริสตจักร ซึ่งเผยให้เห็นความไม่ไว้วางใจในพระวจนะของพระเจ้าและคำแนะนำที่ได้รับการดลใจ………ยังคงต่อต้านความพยายามเหล่านี้ ผู้บุกเบิกเผชิญกับความท้าทายที่แปลกประหลาด แต่พวกเขาไม่เป็นเช่นนั้น และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว….พระเจ้าอยู่กับคุณ…..ยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้า 1 เธสะโลนิกา 5:21 กล่าวว่า “จงทดสอบทุกสิ่ง จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี”

credit : whoshotya1.com michelknight.com usnfljerseys.org dtylerphotoart.com michaelkorsfor.com syossetbbc.com hotnsexy.net chinawalkintub.com hulkhandsome.com disabilitylisteningtour.com